۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
268 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۶۰۰ ۴۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
267 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۴۲۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
266 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۲۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
255 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۲۰ ۳۵۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
252 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۹۳۰ ۶۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
251 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۸۰۰ ۴۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
248 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۷۵۰ ۶۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
246 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۶۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
245 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۶۰ ۲۶۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
244 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۶۰۰ ۴۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
234 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۰۰ ۵۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
232 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۰۰ ۲۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
231 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۴۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
225 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۳۰ ۲۵۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
199 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۰۰۰ ۷۵۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
195 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۳۰ ۳۵۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
188 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۰۰ ۲۲۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
186 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۴۰ ۲۸۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
183 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۲۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
182 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان