۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
265 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
260 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۲۰ ۲۱۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
221 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۵۰ ۳۸۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
197 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۷۰ ۲۴۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
196 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۱۰۰ ۷۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
185 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰ ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
178 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
177 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۵۰ ۲۲۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
172 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۲۰ ۲۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
168 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۶۰ ۱۶۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
158 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۲۰ ۱۱۵ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
147 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ونوش ۴۵۰ ۲۵۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
146 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ونوش ۲۷۰ ۲۴۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
145 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ونوش ۸۰۰ ۲۸۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان