۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
279 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۳۰ ۲۸۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
278 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰۰ ۱۷۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
277 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۵۰ ۱۵۵ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
273 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
269 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰ ۱۵۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
259 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۰۰۰ ۴۲۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
243 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۷۰ ۲۵۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
241 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰ ۲۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
240 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
239 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰ ۲۵۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
236 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۶۳۰ ۴۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
229 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۴۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
222 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۶۰۰ ۲۰۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
193 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
192 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۴۰۰ ۱۲۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
187 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۴۱ ۶۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
174 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۵۰ ۰ تومان
173 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۵۵۰ ۷۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
171 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۳۰ ۱۵۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
170 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰ ۲۲۰ ۰ تومان