۰۱۱۵۲۰۵۴۴۳۱
ملک خود را بیابید
یافتن ملک
شماره سریال تاریخ آدرس متراژ زیربنا قیمت کل
276 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۳۴ ۱۷۲ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
275 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۰۰ ۲۴۰ ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
274 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
272 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۰۰ ۴۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
264 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۰۰ ۲۴۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
263 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۵۰ ۲۳۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
262 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۳۰ ۲۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
261 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۲۰۰ ۴۵۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
258 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۶۰۰ ۳۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
257 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
256 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۳۰۰ ۲۴۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
254 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۴۵۰ ۲۷۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
253 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰ ۲۵۰ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
250 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۴۰ ۲۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
249 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۰۰ ۳۶۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
247 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۰۰ ۴۵۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
238 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۲۰۰ ۹۲۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
237 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۵۵۰ ۳۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
235 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۰۰۰ ۶۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
233 ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۲۸۰ ۲۲۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان